Rekrutacja

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023
do przedszkoli gminnych

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli będzie odbywać się w Gminie Leszno za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://leszno.rekrutacje.edu.pl

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Ponadto prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji oraz z kryteriami rekrutacji.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku i stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do jej zakończenia i przyjęcia dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie.

Wniosek należy podpisać popisem elektronicznym (Profilem Zaufanym) przez obydwoje rodziców. W przypadku nie posiadania podpisu elektronicznego przez któregoś z rodziców, wniosek po zarejestrowaniu w systemie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone prawa rodzicielskie lub ma te prawa odebrane.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania Profilu Zaufanego dostępne są na stronie internetowej

https://gminaleszno.pl/gmina/urzad/poradnik-interesanta/

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli od 16 lutego od godz. 00.01. do 22 lutego do godz. 16.00 składają w systemie rekrutacyjnym deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dzieci w dotychczasowym przedszkolu. Rodzice/opiekunowie dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny składają wniosek o kontynuacji edukacji przedszkolnej w placówce do której dotychczas uczęszczali wraz z wymaganymi dokumentami.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rekrutację do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 prowadzić będą od 23 lutego do 15 marca 2022 roku:

  • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” ul. Polna 22;
  • Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna 6;
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie, ul Stołeczna 182 (dzieci 5 -6 letnie)

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Leszno:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2019), dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rekrutacja (początek terminu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w systemie rekrutacji) rozpocznie się 23 lutego od godz. 00.01.; koniec terminu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola: 15 marca godz. 16.00.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli gminnych 2022_2023 (1)

Zarządzenie Wójta

Instrukcja dla rodziców