Opłaty

 Informujemy, że: 

Opłaty za pobyt dziecka w placówce oraz wyżywienie Rodzice regulują w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe:

nr konta: 07 9283 0006 0025 8658 2000 0010 Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, ul. Szkolna 6.

Na w/w rachunek przedszkola, wpłacają Państwo tylko opłatę za pobyt i wyżywienie. Dzieci 6-cio letnie (zerówka) zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu. 

Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty, będzie możliwe po podaniu adresu mailowego.

Informacje o płatności otrzymają Państwo do dnia 10-go każdego miesiąca.

Opłatę należy uiścić do 15-go dnia każdego miesiąca !!!!!!

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.

Opłata z tytułu korzystania ze świadczeń przedszkola jest pobierana na podstawie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, a ostateczne rozliczenie następuje w następnym okresie rozliczeniowym.

Stawka godzinowa  od listopada określona Uchwałą Rady Gminy Leszno z dnia 10 października 2023 r.  wynosi 1,20 zł. 

Od 1 września 2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 14,00 zł.

Odpisu za wyżywienie dokonuje się pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8:00, odpis zostaje uwzględniony tego samego dnia.

Niezgłoszona nieobecność dziecka, skutkuje naliczeniem wyżywienia, przez cały okres absencji.

W przypadku wcześniejszego przyjścia dziecka do przedszkola, niż była planowana nieobecność, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt dzień wcześniej np. zgłoszenie nieobecności było od poniedziałku do piątku, planowany powrót w piątek, zgłoszenie o planowanym powrocie  najpóźniej w czwartek do godziny 8:00.

Przypominamy jednocześnie, iż informację o nieobecnościach dzieci zgłaszamy:

na adres mailowy: nieobecnosci@przedszkolewzaborowie.pl  
podając:  imię  i nazwisko dziecka, oddział, dni nieobecności.

Prosimy o nieprzysyłanie sms -ów.

 

Informujemy również Państwa, że w przypadku małej liczby  dzieci jadłospis może ulec zmianie.

Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia, wyłącznie na terenie przedszkola.

W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola, na podstawie deklaracji.

Powiązane zdjęcia: