Opłaty

 

Informujemy, że termin płatności za przedszkole obowiązuje   do 15-tego każdego miesiąca.

Opłata z tytułu korzystania ze świadczeń przedszkola jest pobierana na podstawie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, a ostateczne rozliczenie następuje w następnym okresie rozliczeniowym.

 Rodzicom /opiekunom /odpisuje się  z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka  w przedszkolu.

Potraceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym miesiącu, w którym nastąpiła nieobecność.

 Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.

stawka godzinowa określona Uchwała Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. oraz niektórych ustaw:

tj. 1,00 zł,  zgodnie z  § 3 pkt 1 uchwały,

 Dzienna stawka żywieniowa,

 7,00 zł x ilość dni w miesiącu płatne z góry

Rada Rodziców płatna co miesiąc.

 Wpłaty za przedszkole można dokonywać u Intendenta Przedszkola

w wyznaczonych dniach lub na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna  6.

Nr rachunku przedszkola  07 9283 0006 0025 8658 2000 0010

w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz kwotę opłaty stałej i kwotę wyżywienia.
Na rachunek przedszkola wpłacają Państwo tylko opłatę stałą i wyżywienie.