Zawieszenie zajęć do 18 kwietnia 2021 r.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 18 kwietnia 2021 r.

W związku z opublikowaniem w sobotę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozszerzeniem listy osób, które mogą zapisać dzieci do przedszkola w dniach 29.03.2021-18.04.2021 informujemy, iż przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne na wniosek Rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek ,

oraz na wniosek :

 • Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice składają Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu na emaila przedszkolnego ppzaborow@op.pl do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym obecność dziecka w przedszkolu.

Wniosek-o-zorganizowanie-zajęć-w-przedszkolu